جستجو
فارسی - پست بار

سرویس پیشتاز

برای استفاده از سرویس بروی تصویر کلیککنید.

مدت زمان قبول تا توزیع مرسولهنام خدمت

درون شهری : 1 روزه

مراکز استان به شهرهای تابعه : 1 روزه

شهرهای یک استان به شهرهای همان استان : 2 روزه

قبول در استان و توزیع در نفاط روستایی همان استان : 3 روزه

مراکز استان به مراکز استان همجوار : 1 روزه

مراکز استان به شهرهای استان های همجوار : 2 روزه

شهرهای یک استان به شهرهای استان های همجوار : 3 روزه

مراکز استان ها به مراکز استان های غیرهمجوار : 2 روزه

مراکز استان ها به شهرهای استان های غیرهمجوار : 3 روزه

شهرهای یک استان به شهرهای استان های غیرهمجوار : 4 روزه

قبول در یک استان و توزیع در نقاط روستایی استان های دیگر: 5 روزه

سرویس
پیشتاز